Destructie is noodzakelijk voor wederopbouw

De versnipperde stad veronderstelt bewoners. Daar is immers de stad voor bedoeld, maar de stad is leeg, bestaat zij slecht in de vorm van daken en muren, steegjes en lege straten. De mens is ondergeschikt.

Stad zonder inwoners
De bewoner doet er niet toe. De stad bestaat zonder inwoners. Het is een container, een omhulsel, zonder vulling en daarmee eigenlijk zonder betekenis. De stad is teruggebracht tot bouwstenen. De stad kan ontmanteld worden, steen voor steen afgebroken, gesorteerd worden op vorm en materiaal en opnieuw worden gebouwd.

Het zorgvuldig afbreken van de stad en het sorteren van de materialen en vooral het registreren en valideren van de materialen zal jaren in beslag nemen.

De ooms zijn het er niet mee eens en steken hun afschuw niet onder stoelen of banken. Zij wijzen op historisch besef en het gebrek aan kennis daaromtrent. En terwijl zij staan te foeteren kijken zij geinteresseerd naar het plan. Mijn tantes -het zijn er velen-, gniffelen, maar uiten tijdens het serveren van cake toch hun bezorgdheid, al maken ze er niet veel woorden aan vuil. 

Plan
Allereerst maken we samen een plan, want zorgvuldigheid is geboden. We kunnen niet zomaar ergens beginnen met het afbreken van de stad. We bouwen buiten de stadsgrenzen een opslagruimte waar we al het bouwmateriaal kunnen sorteren: elke steen, elke dakpan, elke steunbalk, alle vloerdelen, noem maar op, moet gecatalogiseerd worden. Alle onderdelen van de stad moeten na te zijn schoongemaakt of gerepareerd op dezelfde plek terugkeren. Het in kaart brengen van al het materiaal is tijdrovend, maar zal de wederopbouw vergemakkelijken.

De oom vragen zich af of de historische waarde van de stad op een of andere wijze moet terugkeren bij het herbouwen van de stad. We herbouwen immers de stad naar eigen inzicht, gebruik makend van het sloopmateriaal. Moeten gevelstenen weer gevelstenen worden of mogen die ook dienst doen als fundering? Mag het lood uit de glas en loodramen worden omgesmolten?
 

Aanpak
Het is een groot plan. En grote plannen dienen groots aangepakt te worden
1. inventarisatie van de stad en de stadsdelen.
2. voorlopig plan van aanpak

3. begroting en financiering. eerste aanzet evacuatieplan

5. haalbaarheidsonderzoek 

6. inventaris beschikbare ruimte voor overslag en verzamel loodsen

7. (...)

 

Onderzoekscommissie  
De Commissie van Wijzen is zich er bewust van dat de huidige bevolking van de stad moet worden overtuigd van de noodzakelijkheid van de herinrichting van hun stad. In de eerste fase zal de bevolking vrijwillig de stad moeten kunnen verlaten (natuurlijk verloop). Hiervoor zal een werkgroep in het leven geroepen worden die zal onderzoeken hoe de bevolking ertoe kan worden gebracht te vertrekken en hoe vertrekweigeraars in de tweede fase kunnen worden gedwongen te vertrekken.

De onderzoekscommissie heeft als taak disinformatieve formats te bedenken waarmee de bevolking overtuigd kan worden van de noodzakelijkheid van vertrek, met alle mogelijke scenario's en uitkomsten. Er moet voldoende budget beschikbaar zijn voor uitkoop en vertrekpremies.

Stad
De aanvraag voor het herinrichten van de stad zal medio 202? worden ingediend. Voor die tijd zal de (financiële) haalbaarheid in kaart moeten zijn gebracht. 

De Commissie Herinrichting  (CH) verwacht veel weerstand van bewoners en historici, maar verwacht dat met de juiste argumentering en het toewerken naar de juiste 'mindset' onder de bevolking deze weerstand kan worden bijgestuurd zo niet kan worden geëlimineerd. 

Mogelijke disinformatieve scenarios
De stad verzakt.
Amsterdam is gebouwd op palen, de palen zijn in de loop der jaren aan erosie onderhevig geweest, onder andere door vervuiling (verzuring van de grond). Rapporten RIVM / Grondbedrijven / WUR kunnen deze theorie ondersteunen. Vooral de waterstand is debet aan de houtrot van de funderingen.

Overstrominggevaar.

Door de opwarming van de aarde stijgt de zeespiegel dramatisch, de stad zal onderwater komen te staan en kan als verloren worden beschouwd. Armageddon vertellingen / samenzweringen / samenzweringscomplotten verspreiden. 

Oorlogdreiging
Wezenlijke oorlogdreiging leidt tot spanning en angst. In angstige tijden is het makkelijk handhaven. Noodverordeningen zijn van kracht en de bevolking is makkelijk stuurbaar. Gedwongen uitzetting zal pas in de laatste fase worden toegepast met behulp van verstoring technieken met sonar en elektromagnetische velden. 
 
Aanslagen in stedelijke gebieden

Kleine georganiseerde aanslagen en/of slechts de dreiging daarvan verwarren de bevolking. 

Goede alternatieven

Buiten het stedelijk gebied en in omringende agglomeratie verreizen wooneenheden, in omliggende steden worden bouwprojecten uitgebreid en bestaande bouw wordt versneld uitgevoerd. Geheimhouding

Leeg
Het feit is dat de stad leeg moet zijn. Er mag niemand meer wonen. Onderhoud vindt plaats door louter externen. Dan begint het breken. Systematisch worden hele huizenblokken geconfisqueerd en afgesloten, klaar voor de afbraak. Als het grote breken begint is iedereen voorbereid op zijn taak. in aanvang wordt alles vastgelegd en gedocumenteerd. Elke steen steen, elke plank, elk raam, elk ornament wordt gedocumenteerd, herleidbaar maar onttrokken aan de context. Zodat planning en bouw van de nieuwe stad voorspoedig kan verlopen.

Ideaal: slooprobots die de stad ingaan en gespecialiseerd een taak uitvoeren. Met elkaar contact hebben over voortgang en onderling bepalen of afbraak veilig en efficiënt verloopt. De robots kunnen in betrekkelijk korte tijd een gebouw tot op de grond afbreken en alle onderdelen gesorteerd presenteren. Elk perceel kent dezelfde opslagindeling. Zodat verzamelrobots eenvoudig materialen naar de loodsen kunnen vervoeren.

De stad moet weg zijn
Er kan pas aangevangen worden met de bouw van de nieuwe stad. Als de gehele stad verwijderd is. De commissie van openbare zaken had eerder berekend dat het gefaseerd afbreken en heropbouwen goedkoper zou zijn en de tijdsduur zou verkorten, maar uiteindelijk werd gekozen voor totale leegte. De stad moet leeg zijn om opnieuw te kunnen beginnen. (Het zou ook mooier zijn voor de film die gemaakt wordt gedurende de afbraak en de bouw.)  De lege stad en dan het zorgvuldig afbreken.

De natuur in bedwang
Gedurende de afbraak jaren zullen vele stadsdelen overwoekerd worden met planten. Zelfs als de gebouwen afgebroken al, op materiaal gesorteerd wacht op herplaatsing, zullen zij overwoekerd worden met mossen en onkruid. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen om wildgroei te voorkomen is noodzakelijk.

Het classificatie model

Er zal zich een speciaal team richten op de ontwikkeling van een classificatiemodel voor al het materiaal. Het team zal op basis van inventarisatie een computermodel ontwikkelen dat later kan worden op opgenomen in een nog te ontwikkelen simulatiemodel voor de geautomatiseerde afbraak. Drones met geavanceerde camera's, zullen de gehele stad in kaart brengen. De scans worden geautomatiseerd binnengehaald en gelabeld. Analyse software scant de beelden en inventariseert

Opslag en logistiek  

Onderhoud en natuurbedwang
Als de mens afwezig is neemt de natuur het over. De stad zal overwoekerd worden met klimplanten en mossen, schimmels en paddestoelen. Bovendien zullen muizen, ratten en ander gedierte de stad overnemen. Dit zal de wederopbouw bemoeilijken.

Ordediensten en controle

Afvloeingsregelingen

Repressieve maatregelen

Dwang en uitzetting

Definitief vertrek

Herinrichtingsplannen en voorstellen

Simulatiemodellen

Inventarisatie en herordening

Stadsplanning en natuurbeheersing(wordt vervolgd)